• استان
    • 1048^1241^4 آذربایجان شرقی
    • 1048^1261^4 مرکزی
  • شهر
    • 1049^تبریز^1 تبریز
    • 1049^اراک^1 اراک
    • 1049^sdfsf^1 sdfsf
  • سال تاسیس
    • 1056^1636^4 1342