• استان
  • 1048^1241^4 آذربایجان شرقی
  • 1048^1261^4 مرکزی
 • شهر
  • 1049^تبریز^1 تبریز
  • 1049^اراک^1 اراک
  • 1049^sdfsf^1 sdfsf
 • سال تاسیس
  • 1056^1636^4 1342