• استان
    • 1076^1358^4 آذربایجان شرقی
  • شهر
    • 1077^تبریز^1 تبریز
  • سال تاسیس
    • 1086^1389^4 1340